Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община,
приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 22.01.2019 г. до 20.02.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад вх. № СОА19-ВК66-521/18.01.2019 година от доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община относно изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с Решение № 83 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г., в сила от 01.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 173 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 225 по Протокол № 51 от 05.04.2018 г., изм. и доп. (отстранени технически грешки) с Решение № 309 по Протокол № 53 от 17.05.2018 г.
 • Проект на Решение на Столичния общински съвет за изменение и допълнение на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Мотиви към Проект на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община
 • Предварителна оценка на въздействието на Проект за Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

5. Координати за връзка:

 • Нели Манчева – гл. експерт в дирекция „Образование”
 • Тел. за връзка 02/981 07 44
 • Ел. поща: obrazovanie_so@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ: