Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект за изменение и допълнение на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община,
приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

По електронен път: 

 • На ел. поща: o.lyutakov@sofia.bg
 • На вниманието на: г-н Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Обществени консултации по Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

2. Форма на обществената консултация: Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни - от 11.01.2019 г. до 11.02.2019 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА19-ВК66-256/10.01.2019 г. относно Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет; .
 • Проект за Решение за приемане на изменения и допълнения на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет;
 • Мотиви към проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.
 • Предварителна оценка на въздействие на проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли на територията на Столична община, приети с Решение № 119 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г. на Столичния общински съвет.

5. Координати за връзка:

 • Огнян Лютаков – юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“
 • Георги Георгиев - юрисконсулт в дирекция „Здравеопазване“
 • Тел. 02 – 981-10-39
 • Е-mail: o.lyutakov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ: