Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Правилник за организацията на дейността на
Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5, ет. 1 – фронтофис,
 • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община
 • Относно: Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“;

По електронен път:

 • На ел. поща:  nkamenov@sofia-agk.com
 • Относно: Обществени консултации по Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 23.02.2018 г. до 09.03.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад вх. № СОА18-ВК66-1150/14.02.2018 година от арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община и Проект на Решение, с което се приема Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
 • Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
 • Мотиви към Проект на Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“
 • Предварителна оценка на въздействието на Проект за Правилник за организацията на дейността на Общинско предприятие „Софпроект – Общ градоустройствен план“

5. Координати за връзка:

 • арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“
 • Тел. за връзка 02/9238299
 • Ел. поща: nkamenov@sofia-agk.com

6. Място на публикуване на отговори: 

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.