Концепция на Столична община за жилищна политика в сферата на общинския жилищен фонд

СЪОБЩЕНИЕ
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – Фронт офис
 • На вниманието на: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд

По електронен път:

 • На ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg; jp@sofia.bg
 • На вниманието на: Силвия Христова, Искра Ангелова, Иван Таков, Борислав Бориславов, Иван Велков, Станил Станилов, Прошко Прошков – общински съветници и Ралица Стоянова – зам.-кмет на Столична община
 • Относно: Концепция на Столична община за жилищната политика в сферата на общинския жилищен фонд.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни, от 22.12.2017 г. до 21.01.2018 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

 • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка: 02/9377338
  Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg
 • Юлия Пашалийска  - главен специалист в дирекция „Секретариат на СОС”
  Тел. за връзка: 02/9377384
  Ел. поща: jp@sofia.bg 

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.