Наредба за организация на движението на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ


ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по проект на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за организация на движението на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението
на територията на Столична община.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Евгени Крусев – зам.-кмет „Транспорт и транспортни комуникации" и Албена Атанасова – зам.-кмет „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“
  • Относно: Обществени консултации по Проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община"

По електронен път:

  • На ел. поща: ts.tsvetkova@sofia.bg; mаrina_denkina@abv.bg
  • На вниманието на: Евгени Крусев – зам.-кмет „Транспорт и транспортни комуникации“ и Албена Атанасова – зам.-кмет „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания"
  • Относно: Обществени консултации по Проект на "Наредба за изменение и допълнение на "Наредбата за организация на движението на територията на Столична община"

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни: от 24.11.2017 г. до 23.12.2017 г.

4. Съдържание на документацията:


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА ОТ: