Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

СЪОБЩЕНИЕ
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото съобщение уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Обществени консултации за приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г.“

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. “Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-н  Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“;
  • Относно: Приемане на „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г."

По електронен път:

  • На ел. поща: anton.penev@sofia.bg
  • На вниманието на: Антон Пенев – главен експерт в дирекция „Европейски политики, програми и туризъм“
  • Относно: „Комуникационна стратегия на София като туристическа дестинация 2023 – 2027 г."

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 16.01.2023 г. до 30.01.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Антон Пенев – главен експерт в дирекция „ЕППТ“, тел: 0886 440 818, e-mail: anton.penev@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.