Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-1235-[21]/ 07.05.2024 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

 

                УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: г-н Иван Василев и г-жа Надежда Бобчева – заместник-кметове на Столична община;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-1235-[21]/ 07.05.2024 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

- по електронен път:

  • На ел. поща: so_green@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-1235-[21]/ 07.05.2024 г. относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО, приета с Решение № 894 по Протокол № 93 от 23.11.2006 г.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – считано от датата на публикуване на съобщението на Портала за обществени консултации – от 17.05.2024 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Място на публикуване на отговори:

https://www.sofia.bg/public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.