Наредба за организация на движението на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(16)/04.01.2023 г.
относно приемане на проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението
на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на  Наредба за изменение и допълнение на
Наредба за организация на движението на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: Зафир Зарков, Христиан Петров, Радослав Влахов – общински съветници;
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(16)/04.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

По електронен път:

 • На ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(16)/04.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 05.01.2023 г. до 06.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад рег. № СОА21-ВК66-10032-(16)/04.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организация на движението на територията на Столична община;
 2. Проект на решение;
 3. Частична предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“;
 • Тел. за връзка: 02/9377338;
 • Ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.