Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(25)/31.01.2023 г. за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Зафир Зарков – общински съветник и д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(25)/31.01.2023 г. относно Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

По електронен път:

  • На ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032-(25)/31.01.2023 г. относно Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) дни – от 01.02.2023 г. до 14.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1.  Доклад с рег. № СОА21-ВК66-10032–(25)/31.01.2023 г.  за приемане на Наредба за допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община;

4.2. Проект на решение

4.3. Предварителна оценка на въздействието

5. Координати за връзка:

  • Десислава Милева – главен юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“, тел. за връзка 02/93 77 338, ел. поща: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Нов Проект на решение към доклад № СОА21-ВК66-10032-(25)/31.01.2023 г., който обединява направените изменения и допълнения от страна на Постоянната комисия по финанси и бюджет на Столичния общински съвет (Публикуван на 22.02.2023 г.)