Район „Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ ученически бюфет, с площ 102,00 кв. м

09.01.2020

Район „Овча купел” отменя конкурс за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, разположено в сградата на 88. СУ “Димитър Попниколов”, представляващ 49,00 кв. м ученически бюфет

09.01.2020

Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен), находящ се в м. Ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, със специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност

09.01.2020