Район "Надежда" обявява удължаване на срока за приемане на конкурсни документи за публично оповестен конкурс за отдаване под наем на незастроен поземлен имот (терен), находящ се в м. Ж.к. "Надежда 1а и 1б“, кв. 245, със специфично конкурсно условие – за обслужваща дейност

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „НАДЕЖДА” 

гр. София – 1220, ул. „Кирил Дрангов” № 55, тел. 02/495-11-40, факс: 02/837-64-65

www.so-nadejda.comе-mail: info@so-nadejda.com

 

На основание чл. 31, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси на СОС, във връзка със Заповед № СОА19-РД09-1484/31.10.2019 г. на кмета на Столична община, чл. 46, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, и във връзка с Протокол № 1/08.01.2020 г. на комисия, назначена със Заповед № РНД20-РД56-4/08.01.2020 г. на кмета на район „Надежда“ и Заповед № РНД20-РД56-5/08.01.2020 г. на кмета на район „Надежда“ за удължаване на срока:

1. Удължава се срокът за приемане на конкурсни документи на публично оповестен конкурс със Заповед № СОА19-РД09-1484/31.10.2019 г. на кмета на Столична община за отдаване под наем на имот (терен) – частна общинска собственост:

• Незастроен поземлен имот (терен) – частна общинска собственост, с АОС 3176/19.02.2018 г., находящ се в гр. София, район „Надежда“, местност Ж.к. „Надежда 1а и 1б“, кв. 245,  УПИ VIII-96, административен адрес:  ул. „Демир капия“ № 58, имот с идентификатор 68134.1386.96, с площ 463 кв. м. – със специфично конкурсно условие – имотът да бъде отдаден под наем за обслужваща дейност съгласно предвидените възможности по чл. 55 от ЗУТ.

Начална конкурсна наемна цена 450,00 (четиристотин и петдесет) лв. месечно  без ДДС.

2. Място за закупуване на конкурсната документация: СО – район "Надежда", гр. София, ул. "Кирил Дрангов”, № 55, стая 101, каса,  до 17:00 ч. на 23.01.2020 г. (включително).

3. Цена на конкурсната документация: 60,00 (шестдесет) лв. с включено ДДС.

4. Размер на гаранцията за участие – 100,00 (сто) лв.

5. Офертните предложения се приемат в сградата на СО – район „Надежда”, ул. “Кирил Дрангов“ № 55, етаж 1, фронтофис, срок на подаване – до 17:00 ч. на 23.01.2020г. (включително).

6. Конкурсът ще се проведе в сградата на район „Надежда”, гр. София, ул. “Кирил Дрангов“ № 55, от 10:00 часа на 24.01.2020 г. в Заседателната зала.

7. Адрес и телефон на организатора: гр. София, район "Надежда", ул. „Кирил Дрангов“ № 55, стая 116, тел: 495-11-39,60,61.

8. Оглед  на общинския имот, предмет на конкурса, може да бъде извършен всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч.

                  

09.01.2020