СТРАТЕГИЯ СОФИЯ – ТВОРЧЕСКИ ГРАД НА КИНОТО 2017 – 2027

Визията за София – творчески град на киното за следващите десет години2017 – 2027 г. е утвърждаване на града като водещ център на филмовата индустрия в Европа. София – с динамично развитие с население надхвърлящо 1.500 000 души от които нод 30% са на възраст между 18 и 35 години – град разширяващ непрекъснато възможностите за достъп до филмовата индустрия, със създадена мрежа от общински кина, в т.ч. и в университетите и училищата, както и за професионално развитие в областта на изкуствата и в частност, в областта на филмовата индустрия. Дългосрочен стратегически план за конкретните дейности ще се разработи след приемането на Стратегията от Столичен общински съвет, в това число и финансовата рамка за реализация на дейностите.
Принципите, които са основополагащи за реализирането на стратегията, са:

  • устойчиво развитие на филмовата индустрия;
  • образование във филмовата индустрия и филмовата индустрия в образованието (предучилищно, начално, основно, средно и висше);
  • разширяване на достъпа до филмов продукт и нарастване на културното потребление;
  • децентрализация и деконцентрация на дейностите, свързани с филмовата индустрия;
  • публично частно партньорство;
  • алтернативни финансови инструменти на базата на допълняемост.

Пълен текст на Стратегия София – творчески град на киното 2017 – 2027

ФИЛМОВА КОМИСИЯ

Комисията е сформирана, за да подпомага експертно провеждането на общинската политика за подкрепа на киното и кинопроизводството във връзка с титлата, присъдена от ЮНЕСКО – „София – творчески град на киното”, както и да провежда процедури за логистична подкрепа при заснемане на филми.
Комисията включва експерти, представители на институции и организации в областта на киното, филмопроизводството и др., общински съветници, както и представители на общинската администрация.

Правила за работата на Филмовата комисия към Столична община във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичния общински съвет

Приложение № 3 – Формуляр за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите т. 19 и /или т. 19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичен общински съвет

Приложение № 4 – Декларация във връзка със задължителните процедури за допустимост за освобождаване на организатори на филмови продукции от заплащане на дължимата цена за услугите по т. 19 и /или т. 19а от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община на филмови продукции, във връзка с Решение № 51/12.02.2015 г. на Столичния общински съвет

Заявление по чл. 23, ал. 3 от Наредба № 1 за Обществения ред и опазване на общинските имоти на територията на Столична община

Състав на комисията:

Председател:
доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

Членове:
Малина Едрева – общински съветник, председател на Постоянната комисия по образование, култура, наука и културно многообразие
Ирина Канушева – Национален филмов център
Мира Сталева – София Филм Фест
Галина Тонева – Национален съвет за кино
Жана Караиванова – представител на независимия сектор
Владимир Трифонов – НДК
Диана Андреева – Обсерватория по икономика на културата
Александра Цветкова – Бояна Филмс
Весела Данчева – представител на независимия сектор
Коста Биков – БНТ
Светла Стойкова – БНР
проф. Божидар Манов – НАТФИЗ
инж. Иван Попйорданов – експерт аудиовизия и филмова индустрия
Анри Кулев – представител на Инициативния комитет за „София – творчески град на киното”
Емил Коларов – ЦГМ
Петя Петрова – дирекция „Сигурност” на Столична община
Ангел Иванов – дирекция „Култура” на Столична община
Илиана Богомолова – дирекция „Транспорт” на Столична община
Максим Апостолов – дирекция „Зелена система” на Столична община


ИЗСЛЕДВАНЕ "СОФИЯ – ГРАД НА ТВОРЧЕСКА ИКОНОМИКА"

Изследването беше представено през месец април от д-р Тодор Чобанов, заместник-кмет на Столична община и Диана Андреева, ръководител на Обсерватория по икономика на културата. 

Данните показват, че София запазва мястото си на национален център на културните и творчески индустрии. Основните показатели за изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм относно икономическата им значимост – добавена стойност, заети, оборот, брой организации, преки чуждестранни инвестиции – показват нарастване и положителна динамика за периода 2008 – 2013 г. Така например, всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати разкриват един сектор много по-устойчив на икономическата криза от голяма част от секторите в българската икономика, сектор който продължава да дава оптимистични цифри, важни за цялостното градско развитие и икономиката на София и основание да наречем София – град на творческата икономика.

Културните и творчески индустрии заемат 8% дял в икономиката на града и са на четвърто място сред секторите в икономическото развитие, каза на представянето на изследването д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община. Над 9% от заетите са в тази сфера. София се нарежда сред първите 10 столици в Европейския съюз по отношение на дела на културните и творчески индустрии в икономиката на града.

София получи титлата творчески град на киното на ЮНЕСКО през 2014 г. Филмовата индустрия е сред водещите заедно с дизайна, културните и творчески индустрии и софтуерните игри.

"Изследването „София – град на творческата икономика“ е резултат от съвместен проект на Столична община и Обсерватория по икономика на културата. Изследването и резултатите, които показват сериозен икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм, са и основа за подготвяната в момента Национална стратегия за развитие на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм", каза Диана Андреева.

Презентация на изследването "София – град на творческата икономика", представено на 5-и декември 2018 г.

Презентация на изследването „София – град на творческата икономика“