ПЪРВА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ SKYLA


На 4 юли в Софийската лаборатория за иновации се проведе въвеждаща среща по проект „Умения, свързани с интелигентната специализация в контекста на двойния преход” (SKYLA - Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition), финансиран по Програма „Интеррег Европа” 2021 - 2027 на Европейския съюз.

В дискусията, организирана от Столична община и Клъстер „Мехатроника и автоматизация” се включиха представители на образователни институции, неправителствения сектор и бизнеса.

Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните организации в идентифициране на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното образование и обучение (ПОО) в стратегиите за интелигентна специализация.

Основен фокус на проектните дейности за България е Стратегия за младите хора на Столична община (2017 – 2027), приета с Решение № 787 от 8.12.2016 г. на Столичен общински съвет, в частност оперативна цел 2.1. „Стимулиране на продължаващото образование и младежко предприемачество“ и нейните мерки за плавен преход от училище към работа, чрез преодоляване на пропуските между етапите в обучението на младите хора, за да отговарят по-добре на нуждите на индустрията или да стартират нов бизнес.
 


 "УМЕНИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДВОЙНИЯ ЗЕЛЕН И ДИГИТАЛЕН ПРЕХОД" (SKYLA)


Име на проекта: „Умения за интелигентна специализация в подкрепа на двойния зелен и дигитален преход“ (SKYLA – Smart Specialisation Skills Ecosystems for the Twin Transition)

Програма: Програма „Интеррег Европа” 2021 – 2027 на Европейския съюз

Стойност: 110 000 лева

БФП:  104 500 лева

Съфинансиране: 5 500 лева

Цел: Общата цел на SKYLA е да подкрепи публичните органи в поставянето на уменията на бъдещето в контекста на двойния преход за по-интелигентно и по-устойчиво развитие чрез засилване и адаптиране на ролята на професионалното обучение и образование в стратегиите за интелигентна специализация.

Период на изпълнение: 1 март 2023 г. – 1 юли 2027 г.

Кратко описание: Проектът разглежда уменията в центъра на двойните политики за зелен и дигитален преход и укрепването на професионалното образование и обучение в контекста на регионалните екосистеми и иновационни стратегии.

Съзнавайки своята политическа роля за преодоляване на недостига на умения и необходимостта от подпомагане на работещите за преквалификация и повишена квалификация, 10 партньори от 8 европейски региона, подкрепени от експертизата на асоциации в областта на ученето през целия живот, си сътрудничат за изграждане на капацитет в регионите за прогнозиране на уменията, които ще се изискват от динамично развиващите се модерни индустрии с дигитални и зелени технологии.

Основните целеви групи на SKYLA са организациите за професионално образование и обучение, представителите на индустрията с фокус върху дигиталния и зелен растеж, публични администрации и агенции, образователни институции и неправителствени организации в сферата на съвременното обучение и учене през целия живот. В по-широк кръг на комуникация, SKYLA се стреми да достигне гражданите, студентите и работещите в различни сектори, свързани с двойната зелена и дигитална трансформация.

Партньори на Столична община в проект SKYLA са:

 • Агенцията за развитие на Емполесе Валделса, Италия – водещ партньор
 • Община Подлаские, Полша (Podlaskie Voivodeship)
 • Областен съвет на Регион Скане, отдел "Регионално развитие" Швеция (Regional Council of Skåne, Department for Regional Development)
 • Център за промишлено развитие Юг, Швеция (Industrial Development Center South, Sweden)
 • Клъстер „Мехатроника и автоматизация“, България
 • Областен съвет на окръг Фингал, Ирландия (Fingal County Council)
 • Фонд за регионално развитие на Атина, Гърция (Regional Development Fund of Attica)
 • Европейска асоциация на регионалните и местните власти за учене през целия живот, Брюксел (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning)
 • Агенция на Европейския социален фонд, Литва (European Social Fund Agency, Lithuania)
 • Бюро по труда Прованс – Алпи, Лазурен бряг, Франция (Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur)
 • Регион Тоскана, Италия (Regional Government of Tuscany – Directorate for Education, Training, Research and Employment)  
 • Министерство на образованието, науката и спорта на Литва (Ministry of Education, Science and Sport, Lithuania).

Повече за SKYLA можете да намерите на интернет страницата на проекта: http://www.interregeurope.eu/skyla