Район „Триадица“ обявява провеждане на процедура по обществено обсъждане на: Проект на схема за преместваем обект за бързо хранене, м. „Жилищна група „Мотописта-2 част“

29.04.2021

Район „Изгрев“ обявява обществено обсъждане на проект за: „Частично изменение на обща и подробни схеми № 11, 12 и 25 за поставяне на преместваеми обекти върху имоти – общинска собственост“, м. „Дианабад“

28.04.2021

Район „Лозенец" обявява обществено обсъждане във връзка с проект за ИПРЗ, кв. 236а, м. "Лозенец 1-ва част", гр. София, нови УПИ I „за ОЖС и озеленяване", УПИ 11-165 „за ЖС" и УПИ 111-640 „за ЖС"

20.04.2021

Район „Овча купел” обявява, че в условията на дигитална среда ще се представи проект на подробни устройствени планове – изменение на планове за регулация и застрояване (ПУП-ИПРЗ), изменение на планове за улична регулация (ПУП-ИПУР) и парцеларен план (ПУП-ПП) на трасето на железопътната линия на съществуващата железопътна линия София – Радомир и съседните на нея територии

15.04.2021

Район „Младост” обявява обществено обсъждане на: Проект на скица с указан начин на поставяне на павилион по индивидуален проект, съгласно чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 12, т. 5 от ЗУЗСО в ПИ с идентификатор 68134.4087.1424, част от УПИ – „за озеленяване“, кв. 12, м. кв. "Горубляне“

13.04.2021

Район „Средец" обявява провеждане на обществено обсъждане относно: „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“, гр. София

09.04.2021

Район "Изгрев" обявява обществено обсъждане на проект за: „Благоустройство на озеленени площи“ в УПИ І – за озеленяване, кв. 2а, м. „Изток-изток – 1. част“ по плана на гр. София (ПИ с идентификатор 68134.801.2030), включващо преместване и възстановяване на мемориала

07.04.2021

Провеждане на обществено обсъждане на: Проект за изменение на Общия устройствен план на Столична община (ИОУП на СО), приет с Решение № 960/2009 г. на МС – част „Комуникационно-транспортна система – масов градски релсов транспорт”, за разширяване на съществуващите линии на "Софийски метрополитен"

05.04.2021

Обществено обсъждане на Проект за специализиран подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация, изменение на план за регулация на прилежащи УПИ, проект за вертикална планировка и план-схеми на техническата инфраструктура за осигуряване на трасе и метростанции за изграждане на разклонение на „Трети метродиаметър“ на „Софийски метрополитен“ от Военна академия „Г. С. Раковски“, по бул. „Гео Милев“, бул. „Асен Йорданов“, пред МФСЗ „Арена Армеец София“, по бул. „Цариградско шосе“ до бул. „Йерусалим“ в границите на административни райони „Оборище“, „Слатина“ и „Младост“

05.04.2021

Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на комплексен проект за инвестиционна инициатива за: "Модернизация на железопътен участък: "София – Перник – Радомир" за проект "Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир, част от Трансевропейската транспортна мрежа” в обхвата на Подучастък 1.1 Централна гара София – Владая от проектен км 1+220 до км 15+332 по Път 1"

15.03.2021

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...