Район „Подуяне” - представяне на проект за ПУП - ИПРЗ на УПИ 1 - „за жил. стр.”, УПИ П-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и образуване на нови УПИ 1-405,1124,1126-„за жил. стр.”, УПИ Н-„за озеленяване”, УПИ 1У-„за трафопост”, УПИ V-98 и УПИ УН-„за озеленяване”, ПИ с идентификатори 68134.601. 1124, 68134.601.1126, 68134.601.405, кв.ЗЗ, м. жк „Левски-зона Г”

02.08.2017

Район "Студентски" - обществено представяне на проект за: - Храм "Св. Георги Софийски - Нови" и проекти за изменение на план за регулация и застрояване

25.07.2017

Район "Красна поляна” - представяне на проект на ОП "София - проект" за организация на движението за квартала между бул. "Константин Величков", бул. "Възкресение", бул. "Вардар" и бул. "Александър Стамболийски"

19.07.2017

Район "Искър” - обществено обсъждане на издадена виза за инвестиционно проучване и проектиране на открит обект - площадка за фитнес

14.07.2017

Район "Овча купел” - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в м “Овча купел - 1“ кв. 103г с образуване на нови УПИ IX-189,1197-за жс и оо, Х-190-жс и профил на улица-тупик от о.т.146а до о.т.146б

07.07.2017

Район "Овча купел" - обществено обсъждане на проект за изменение на план за регулация и на план за застрояване в кв. 104 г-нов м. "Овча купел-1" с образуване на нови УПИ I-за маг и жс, II-1163,2933-маг и жс, III-озел, IV-за жс и коо, V-озел. и изменение на улична регулация от о.т. 108 до о.т. 109а

13.06.2017

Район “Красна поляна“ - обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план - изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ II-за административна сграда, кв. 158, м.”Разсадника-Бежанци”

11.05.2017

Район "Младост" - обществено обсъждане на проект за изменение на подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ I- 86, 410, 411, кв. 5А, м. „Младост 4“, район „Младост“, гр. София, за образуване на нови УПИ I-86 “за жилищно строителство и обществено обслужване”, УПИ II-412 „ за комплексно жилищно строителство и трафопост, УПИ III-410 „за жилищно строителство...

28.04.2017

Столична община, направление Архитектура и градоустройство - обществено обсъждане на инвестиционните проекти за реконструкция на трамваен релсов път, пътни платна и контактно-кабелна мрежа на бул. „Княз Александър Дондуков 44 в участъка от ул. „Кракра“ до Младежки театър

20.04.2017

Район "Витоша" - обществено обсъждане на проект за ПУП-план за регулация и застрояване на с.Мърчаево заедно с план-схеми на техническата инфраструктура в граници:Първокласен път Е-79, нерегулиран терен, ул."Цар Симеон 1"/шосе с.Владая-с.Мърчаево/, ул."Трендафил", Природен парк"Витоша", ул."Бистра река", Природен парк"Витоша", ул."Церова поляна", Природен парк"Витоша", ул."Черешова градина", ...

18.04.2017

НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...