Район "Витоша" обявява провеждане на обществено обсъждане на "Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. Павлово – Бъкстон"

На основание чл. 22, ал. 4 и чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 4, ал. 1, т. З, чл. 8, ал. 1, т. З, във връзка с ал. 2 и чл.10, ал. 2 и Глава Четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО, приета  с Решение № 661 по Протокол № 41/12.10.2017 г. на СОС и постъпило в НАГ писмо вх. № РВТ18-ВК08-993-3/17.07.2018 г. в район "Витоша" – СО се обявява провеждане на обществено обсъждане на "Проект за ПУП – изменение на план за застрояване за УПИ VI-730, кв. 259, м. Павлово – Бъкстон, поземлен имот с идентификатор 68134.1930.730".

1. Заповед № РВТ18-РД09-70/23.07.2018 г. на Кмета на Район ”Витоша"
2. Обяснителна записка


 


СТАНОВИЩА

Становище № РВТ18-ГР94-3901/07.08.2018 г. на Иван Пандурски (публикувано на 16.08.2018 г. )
Възражение № РВТ18-ВК08-993-5/13.08.2018 г. (публикувано на 16.08.2018 г. )
Становище № РВТ18-ВК08-993-6/14.08.2018 г. (публикувано на 16.08.2018 г. )

25.07.2018