Обратно Район „Средец" обявява провеждане на обществено обсъждане относно: „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“, гр. София

Публикувано на 23.04.2021 г.

Заповед № РСЦ21-РД09-83/23.04.2021 г. на кмета на район „Средец“ на СО за промяна на датата за представяне на писмени становища, мнения,  предложения и за провеждане заключителната дискусия на общественото обсъждане на „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“,  гр.София.

Писмени становища, мнения и предложения  относно проекта се адресират до кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 29.04.2021 г. (четвъртък) включително в деловодството на район „Средец - СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ РСЦ21-ТД26-359 или на електронната поща     info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след определения срок не се разглеждат.

Заключителната дискусия относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“ да се проведе в дигитална среда (онлайн) на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3,  чл. 10, ал. 2 и чл. 21а, ал. 1 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на  Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане съгласно Заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021 г. на кмета район „Средец" – СО за провеждане на обществено обсъждане относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“,  гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн) на 16.04.2021 г. (петък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7e55f99d41be74f8bde8ed30e4857e13

Писмени становища, мнения и предложения  относно проекта се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 23.04.2021 г. (петък) включително в деловодството на район „Средец – СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ РСЦ21-ТД26-359 или   на  електронната поща   info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища, подадени след  определения срок, не се разглеждат.

Информация за проекта e публикувана на уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел "Съобщения". Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната и заповедите за ограничаване на социалните контакти, както и отмененото за неопределен период приемно време на район „Средец“, визата и разяснения по нея могат да бъдат получени на място след уговорка със служителите на отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ на посочените в уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел контакти телефони.

Заключителната дискусия относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“ ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 28.04.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1
 

Приложение: Копие от заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021 г. на кмета на район „Средец“ – СО.

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...