Район „Средец" обявява провеждане на обществено обсъждане относно: „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“, гр. София

Публикувано на 23.04.2021 г.

Заповед № РСЦ21-РД09-83/23.04.2021 г. на кмета на район „Средец“ на СО за промяна на датата за представяне на писмени становища, мнения,  предложения и за провеждане заключителната дискусия на общественото обсъждане на „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“,  гр.София.

Писмени становища, мнения и предложения  относно проекта се адресират до кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 29.04.2021 г. (четвъртък) включително в деловодството на район „Средец - СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ РСЦ21-ТД26-359 или на електронната поща     info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища подадени след определения срок не се разглеждат.

Заключителната дискусия относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв.482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“ да се проведе в дигитална среда (онлайн) на 13.05.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1

 


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 4, ал. 1, т. 5, чл. 8, ал. 1, т. 3,  чл. 10, ал. 2 и чл. 21а, ал. 1 от Наредба за реда и начина на провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройство на територията на Столична община (НРНПОООПРУТСО), приета с Решение № 661 по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. на  Столичен общински съвет и Заповед № СОА21-РД09-209/03.02.2021 г. и във връзка с провеждане на обществено обсъждане съгласно Заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021 г. на кмета район „Средец" – СО за провеждане на обществено обсъждане относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“,  гр. София.

Във връзка с извънредната епидемична обстановка представянето на проекта ще бъде в дигитална среда (онлайн) на 16.04.2021 г. (петък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m7e55f99d41be74f8bde8ed30e4857e13

Писмени становища, мнения и предложения  относно проекта се адресират  до Кмета на район „Средец – СО“ и се депозират в срок до 23.04.2021 г. (петък) включително в деловодството на район „Средец – СО“, ул. „Леге“ № 6, гр. София задължително към входящ РСЦ21-ТД26-359 или   на  електронната поща   info@sredec-sofia.org, със задължително посочване на имената и контакти на подателя. Становища, подадени след  определения срок, не се разглеждат.

Информация за проекта e публикувана на уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел "Съобщения". Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната и заповедите за ограничаване на социалните контакти, както и отмененото за неопределен период приемно време на район „Средец“, визата и разяснения по нея могат да бъдат получени на място след уговорка със служителите на отдел „Устройство на територия, кадастър и регулация“ на посочените в уеб страницата на район „Средец“ (sredec-sofia.org) в раздел контакти телефони.

Заключителната дискусия относно „Идеен инвестиционен проект за обект: „Обществено обслужваща сграда в УПИ III-123, ПИ с идентификатор 68134.100.123, кв. 482, м. “Център – Зона „А“-юг“, район „Средец“ ще се проведе в дигитална среда (онлайн) на 28.04.2021 г. (четвъртък) от 17:30 ч., на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m9b11bf08cfe6b7f9821277d3e678c1a1
 

Приложение: Копие от заповед № РСЦ21-РД09-71/08.04.2021 г. на кмета на район „Средец“ – СО.

 

09.04.2021