Назад

Район „Нови Искър“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ20-РД09-135/02.03.2020 г. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.03.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в “XXXI –  МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121.

В срок до 17:00 часа на 20.03.2020 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата се подават във фронтофис на район „Нови Искър“ – СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121 (ХХХI – МЦ).

Проектът за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“, предмет на общественото обсъждане, е достъпен в сградата на “XXXI – МЦ“, отдел УТККС (техническа служба), етаж 4, стая № 402 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.


За приключване на общественото обсъждане на 25.03.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в “XXXI – МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 ще се проведе заключителна дискусия.


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...