Район „Нови Искър“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“

ОБЯВЛЕНИЕ

Отдел „Устройство на територията, кадастър и контрол по строителството“ при район „Нови Искър“ – Столична община, съобщава, че със Заповед № РНИ20-РД09-135/02.03.2020 г. на кмета на район „Нови Искър“ е определена дата за провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“.

Представянето на проекта ще се проведе на 10.03.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в “XXXI –  МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121.

В срок до 17:00 часа на 20.03.2020 г. могат да се подават писмени становища по проекта, които да са адресирани до Кмета на район „Нови Искър”. Становищата се подават във фронтофис на район „Нови Искър“ – СО, гр. Нови Искър, ул. ”Искърско дефиле” № 121 (ХХХI – МЦ).

Проектът за ПУП – парцеларен план за инженерна инфраструктура извън урбанизираните територии за трасе на обект: „Частично изместване на въздушна линия 110 kV “Металургия – Негован“, предмет на общественото обсъждане, е достъпен в сградата на “XXXI – МЦ“, отдел УТККС (техническа служба), етаж 4, стая № 402 при район „Нови Искър” за допълнителна информация.


За приключване на общественото обсъждане на 25.03.2020 г. от 18:00 часа в заседателната зала на 2-ри етаж в “XXXI – МЦ“, с административен адрес: гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле“ № 121 ще се проведе заключителна дискусия.

02.03.2020