Обратно Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изграждане на газопровод от ПИ 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до ПИ 68134.4363.85, м. “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“


СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РД09-326/27.08.2019 г. на кмета на район „Люлин“ –СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – изграждане на газопровод от поземлен имот 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до поземлен имот 68134.4363.85, местност “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“.

Изработеният план е изложен в административната сграда на район „Люлин“ на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, бл. 327, вх. В, ет. 5, стая № 35.

Проектът ще бъде представен на 11.09.2019 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на район “Люлин” на адрес: гр. София, ж.к. ”Люлин 3 м.р.”, бул. ”Захари Стоянов” № 15, ет. 1.

В същата зала ще се проведе и обществена дискусия по проекта на 02.10.2019 г. от 17:30 ч.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17.00 часа на 25.09.2019 г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Заповед № РЛН19-РД09-326/27.08.2019 г. на кмета на район "Люлин“

     

 

                  

 


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...