Район „Люлин“ обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за ПУП – изграждане на газопровод от ПИ 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до ПИ 68134.4363.85, м. “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“


СО – район „Люлин“ съобщава, че е издадена Заповед № РЛН19-РД09-326/27.08.2019 г. на кмета на район „Люлин“ –СО за провеждане на обществено обсъждане на проект за Подробен устройствен план – изграждане на газопровод от поземлен имот 32216.2291.473, землище с. Иваняне, район „Банкя“, до поземлен имот 68134.4363.85, местност “Ж.к. "Люлин" – разширение – запад“, район „Люлин“.

Изработеният план е изложен в административната сграда на район „Люлин“ на адрес: бул. „Захари Стоянов“ № 15, бл. 327, вх. В, ет. 5, стая № 35.

Проектът ще бъде представен на 11.09.2019 г. от 17:00 ч. в заседателната зала на район “Люлин” на адрес: гр. София, ж.к. ”Люлин 3 м.р.”, бул. ”Захари Стоянов” № 15, ет. 1.

В същата зала ще се проведе и обществена дискусия по проекта на 02.10.2019 г. от 17:30 ч.

Писмените становища по проекта да се адресират до Кмета на район „Люлин“ и да се подават в срок до 17.00 часа на 25.09.2019 г. включително, в деловодството на район „Люлин“ на адрес: гр. София, бул. „Захари Стоянов“ № 15.

Заповед № РЛН19-РД09-326/27.08.2019 г. на кмета на район "Люлин“

     

 

                  

 

29.08.2019