Обратно Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР), което води до изменение на плана за застрояване (ИПЗ)

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Люлин“ – СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РЛН22-РД09-143/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) в териториалния обхват на УПИ III-146.1147 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, УПИ IV – „за КОО и пазар“ и УПИ XIII – „за озеленяване“, кв. 21, район „Люлин“, за образуването на нов УПИ III-1429,1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, кв. 21, м. „ж.к. Люлин – 6 м.р.“, район „Люлин“, по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.4362.1429 и 68134.4362.1488; обособяване на уширен тротоар на север от новия УПИ и алея на юг от новообразувания УПИ III-1429.1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, което води до изменение на УПИ XIII – „за озеленяване“, кв. 21 и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) в териториалния обхват на нов УПИ III-1429.1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, (ПИ с идентификатори 68134.4362.1429 и 68134.4362.1488), кв. 21, м. „ж.к. Люлин – 6 м.р.“, район „Люлин“, по плана на град София.

Представянето на проекта ще се проведе на 07.07.2022 г. от 19:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

На 19.07.2022 г. от 19:00 ч.. съгласно чл. 24 на НРНПОО ще се проведе заключителна обществена дискусия в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

 

Заповед  № РЛН22-РД09-143/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин”


НАРЕДБА за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община

Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с реда и начина за провеждане на обществени обсъждания, за определяне на заинтересованите общности, за оповестяване на общественото обсъждане и за определяне на резултатите от него в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Обществените обсъждания са форма на обществени консултации между органите на власт и обществеността, в резултат на които се подпомага вземането на управленски решения чрез обсъждане съвместно с вносителя и общинската администрация, както и чрез представяне на становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от страна на заинтересованата общност.
(3) Обществените обсъждания се провеждат съгласно принципите на равен достъп, партньорство и равнопоставеност. Публичност и прозрачност се гарантират чрез откритост, яснота и отчетност на методите и процедурите.

Чл. 2. (1) Цел на наредбата е да осигури и гарантира своевременно информираност, публичност, откритост, прозрачност, достъп до информация и участие на обществеността за постигане на обществено съгласие и подкрепа в процеса на вземане на решения от компетентните общински органи в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община.
(2) Цел на обществените обсъждания е осигуряване на възможност компетентните общински органи да вземат правилни, законосъобразни и устойчиви решения, съобразени в максимална степен с изразените становища, мнения, предложения, възражения, бележки и препоръки от обществеността.

Чл. 3. (1) Обществени обсъждания се провеждат във възможно най-ранния етап от развитие на съответното административно производство, когато може да се предостави достатъчно информация на обществеността и когато все още не е формирана воля от страна на администрацията на общината и на решаващия орган.

(2) Общественото обсъждане на проекти на устройствени планове и на техни изменения се извършва преди разглеждането им от Общинския експертен съвет по устройство на територията.

Чл. 4. (1) Обществено обсъждане по въпроси, посочени в чл. 1, се провежда във всички случаи, предвидени в нормативен акт, като:
1. рамковата програма, структурните и специализираните програми по чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗУЗСО на основание чл. 14, ал. 3 от ЗУЗСО;
2. проектите за общи устройствени планове и техните изменения на основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ;
3. проектите за планове за регулация и застрояване за преструктуриране на жилищния комплекс на основание чл. 22, ал. 4 от ЗУТ;
4. проектите за подробни устройствени планове и визи за проектиране, предвиждащи застрояване с обектите по чл. 12 от ЗУЗСО в устройствени зони и самостоятелни терени на зелената система по смисъла на ЗУЗСО;
5. други ...