Район „Люлин“ обявява обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР), което води до изменение на плана за застрояване (ИПЗ)

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

район „Люлин“ – СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед № РЛН22-РД09-143/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин” ще се проведе обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ИПР) в териториалния обхват на УПИ III-146.1147 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, УПИ IV – „за КОО и пазар“ и УПИ XIII – „за озеленяване“, кв. 21, район „Люлин“, за образуването на нов УПИ III-1429,1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, кв. 21, м. „ж.к. Люлин – 6 м.р.“, район „Люлин“, по имотните граници на ПИ с идентификатори 68134.4362.1429 и 68134.4362.1488; обособяване на уширен тротоар на север от новия УПИ и алея на юг от новообразувания УПИ III-1429.1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, което води до изменение на УПИ XIII – „за озеленяване“, кв. 21 и изменение на плана за застрояване (ИПЗ) в териториалния обхват на нов УПИ III-1429.1488 – „за болница, офиси, резидентна част, ПГ и озеленяване“, (ПИ с идентификатори 68134.4362.1429 и 68134.4362.1488), кв. 21, м. „ж.к. Люлин – 6 м.р.“, район „Люлин“, по плана на град София.

Представянето на проекта ще се проведе на 07.07.2022 г. от 19:00 ч. в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

На 19.07.2022 г. от 19:00 ч.. съгласно чл. 24 на НРНПОО ще се проведе заключителна обществена дискусия в Културен център „Люлин“ на адрес: гр. София, ж.к. "Люлин 3", бул. „Захари Стоянов“, бл. 324 – 325П.

 

Заповед  № РЛН22-РД09-143/29.06.2022 г. на кмета на р-н „Люлин”

05.07.2022