Тема: Предложение за Схема за преход към алтернативни форми за отопление на домакинствата на територията на Столична община

Дата на откриване: 25.11.2019

Дата на приключване: 09.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Виолета Христова – главен експерт, дирекция "Околна среда"


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2020 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2020 година

Дата на откриване: 21.11.2019

Дата на приключване: 21.12.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов, зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


Тема: Наредба за реда за управление на горските територии – собственост на Столична община

Дата на откриване:

Дата на приключване: 11.08.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Нина Макарова, Асен Чакъров


Тема: Програма за допълнение на програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община 2015 – 2020 г. – намаляване на емисиите и достигане на установените норми за ФПЧ10, по показатели фини прахови частици с размер до 2,5 микрона и полициклични ароматни въглеводороди

Дата на откриване: 01.07.2019

Дата на приключване: 15.07.2019

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Теодора Полимерова – директор на дирекция "Климат, енергия и въздух“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 г. и Размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2019 година

Дата на откриване: 19.11.2018

Дата на приключване: 19.12.2018

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йоана Христова и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Ренета Ноева-Истилянова и Мария Несторова


— 5 Елементи на страница
Показване на 21 - 25 от 28 резултата.