Тема: Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община (НИПОЗССО)

Дата на откриване: 21.06.2022

Дата на приключване: 20.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Марта Георгиева, Борис Милчев – общински съветници

Лице за контакти: Николай Игнатов


Тема: Наредба за създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества в атмосферния въздух на територията на Столична община

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Зафир Зарков, Лорита Радева, Анна Стойкова, Симеон Колев, Димитър Вучев, Прошко Прошков, Радослав Абрашев – общински съветници

Лице за контакти: инж. Румяна Гълъбова, началник-отдел „Въздух“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване за 2022 г. и размер на таксата за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2022 г.

Дата на откриване: 02.11.2021

Дата на приключване: 03.12.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева и Дончо Барбалов – заместник-кметове на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Програма за опазване на околната среда на Столична община до 2027 година

Дата на откриване: 14.09.2021

Дата на приключване: 14.10.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – заместник-кмет на Столичната община

Лице за контакти: Нина Макарова – директор на дирекция „Околна среда“, Лазар Петрунов, началник-отдел „Опазване на околна среда“


Тема: План за действие за устойчива енергия и климат на Столична община 2021 – 2030 г., включващ Програма по енергийна ефективност и Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива

Дата на откриване: 31.08.2021

Дата на приключване: 30.09.2021

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столичната община

Лице за контакти: Ивона Грозева – главен експерт, отдел „Климат и енергия“


— 5 Елементи на страница
Показване на 11 - 15 от 28 резултата.