Тема: Стратегия за управление на дълга на Столична община 2024 – 2028

Дата на откриване: 05.06.2023

Дата на приключване: 04.07.2023

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Дончо Барбалов – заместник-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мая Василева – главен експерт в дирекция „Финанси“


Тема: План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2023 г.

Дата на откриване: 02.11.2022

Дата на приключване: 03.12.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община и Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Мария Петрова и Ивета Цветкова


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет

Дата на откриване: 16.06.2022

Дата на приключване: 16.07.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община

Лице за контакти: Христо Ганков – началник-отдел „Категоризация и контрол“ в ОП „Туризъм“; Катерина Сотирова – старши юрисконсулт в дирекция „Общински приходи“, направление „Финанси и здравеопазване“


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинската собственост

Дата на откриване: 22.04.2022

Дата на приключване: 21.05.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Десислава Билева – зам.-кмет на Столична община, д-р Дончо Барбалов – зам.-кмет на Столична община

Лице за контакти: Лилия Ангелова-Колева – д-р на дирекция ПУДО


Тема: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цените при сделки с недвижими имоти на СО

Дата на откриване: 30.03.2022

Дата на приключване: 29.04.2022

Форма: Писмена консултация

Вносител/и: Ивайло Петков, Ботьо Ботев, Борис Бонев, Иван Таков, Пеню Пенев, Борислав Иванов – общински съветници, д-р Дончо Барбалов – заместник-кмет на СО

Лице за контакти: Искра Карамфилова – началник-отдел „Управление на общински имоти и жилищен фонд'' към СО


— 5 Елементи на страница
Показване на 6 - 10 от 28 резултата.