Басейнова дирекция "Дунавски район" съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Кална, ляв приток на река Искър, в район "Панчарево" и район "Младост", с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Кална

19.12.2019

Съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект река Искър в землище на град София, район "Панчарево" – СО, с цел изграждане на нови системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – изграждане на мост над река Искър при км 38+543

16.12.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София“, с обща мощност 59MWe и 50MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.511.4, район „Сердика”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД

12.12.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ТЕЦ „София Изток“, с обща мощност 137MWe и 114MWt“, поземлен имот с идентификатор 68134.1506.143, район „Искър”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД

12.12.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ "Люлин", с обща мощност 42 MWe и 35MWt“ в ПИ с идентификатор 68134.2803.1079, р-н „Люлин”, Столична община, с възложител "Топлофикация София" ЕАД

09.12.2019

Инвестиционно предложение на „Би Ей Глас България" АД, състоящо се от три проекта, на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1

06.12.2019

Инвестиционно предложение за: „Изграждане на Парогазова инсталация в ОЦ „Земляне” с обща мощност 42 MWe и 35MWt“ в ПИ с идентификатор 68134.200.9, район „Красно село”, СО, с възложител "Топлофикация София" ЕАД

06.12.2019

Съобщение на Басейнова дирекция "Дунавски район" относно постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения

05.12.2019

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация за: „Извършване на дейност с код R1 (изгаряне) на отпадъци с код 03 01 05 (трици) в ПИ с идентификатори 68134.710.239, 68134.710.725 и 68134.710.240“, район „Слатина“

04.12.2019

Съобщение на МОСВ относно Проект №BG16M1OP002-4.002-0001: „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУБ-БРИ) като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“

02.12.2019