Инвестиционно предложение на „Би Ей Глас България" АД, състоящо се от три проекта, на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес гр. София, п.к. 1220, ул. „Проф. Иван Георгов” № 1

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Столична община съобщава за постъпила информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата (Наредба за ОВОС) за: Инвестиционно предложение, състоящо се от три проекта, на територията на производствената площадка на предприятието, с адрес гр. София, п.к. 1220, ул. "Проф. Иван Георгов” № 1, а именно:

 1. Увеличаване на капацитета на действащата в момента Ванна пещ № 1 от 330 т/24 ч. на 370 т/24 ч.;

2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нов производствен цех, включващ:

a) нова Ванна пещ № 2 с капацитет 370 т/24 ч.;

b) ново пречиствателно съоръжение към новата ванна пещ № 2 – електростатичен филтър с допълнително оборудване за редуциране на емисиите на азотни и серни оксиди;

3. Изграждане на два нови покрити склада за съхранение на готова продукция:

a) склад, с площ 32 520 м2, който ще е разположен в източната част на предприятието и ще е разделен на 3 секции;

b) склад с площ 15 600 м2, който ще е разположен в северната част на производствената площадка.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail:  riosv@riew-sofia.org

Приложение: Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС

 

06.12.2019