Функции на заместник-кмет по направление „ЗЕЛЕНА СИСТЕМА, ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ“:

 • Ръководи, координира цялостната дейност по опазване, изграждане и поддържане на зелената система на СО, организира изпълнението на бюджета по дейност “озеленяване” и на дългосрочните програми за развитието на зелената система и дава указания по приложението на Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Столична община.
 • Утвърждава Протоколите от дейността на Специализиран общински експертен съвет по устройство на територията по озеленяване (СОЕСУТО) за разглеждане на устройствените планове и инвестиционните проекти за територии и обекти на зелената система.
 • Извършва годишно разпределение на бюджета за поддържане, ремонт и реконструкция на паркове, за проектиране и други дейности, отнасящи се до елементите на зелената система.
 • Следи и контролира инвестиционния процес на възлагане и изпълнение на задачите в него.
 • Осъществява контрол относно законосъобразността, включително и истинността на всички актове изготвени в повереното му направление.
 • Участва в разработването на нормативна база отнасяща се до зелената система, както и в средносрочни и краткосрочни програми за планиране и изграждане на нови зелени площи.
 • Координира и участва в изготвянето на анализи и други разработки по проблемите на зелената система.
 • Осигурява пряко и ефективно прилагане на ЗСПЗЗ, ЗОЗЗ, ЗГ, ЗВСГЗГФ, ЗВ, ЗОС, както ни други стратегически и програмни документи на международно, национално и общинско ниво в областта на околната среда, озеленяване и промени в климата.
 • Участва в разглеждане на искания за финансиране на разработки и технологии за възстановяване и подобряване на продуктивните качества на земеделските земи и на земите и горите от горския фонд.
 • Участва в комисии, създадени със заповед на кмета на Столичната община, в т.ч. за осъществяване на контрол върху регистрацията на домашните кучета и стопанисването и дейността на общинските приюти за безстопанствени кучета.
 • Организира и контролира изготвянето на проекти за възстановяване, подобряване и рекултивация на земеделските земи.
 • Контролира управлението на общинския поземлен фонд на територията на общината.  
 • Координира и контролира административните дейности при прилагане на чл.34 от ЗСПЗЗ за принудително изземване на земеделски имоти, ползвани без правно основание.
 • Изготвя или съгласува становища при искания за замяна на земи, собственост на физически и юридически лица, със земи - общинска собственост, както и при отчуждаване на поземлени имоти за важни общински нужди.
 • Осъществява координация и контрол върху работата на районните администрации при изготвяне на необходимата документация за възстановяване на собствеността по ЗСПЗЗ върху имотите или частите от тях в границите на урбанизираните територии.
 • Осъществява координация и контрол върху работата на районните администрации при изготвяне на необходимата документация за придобиване право на собственост от правоимащите граждани в зоните, предоставени за ползване по реда на нормативните актове на държавните органи.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнението на планове и програми, свързани с управлението дейностите по компоненти на околната среда и мерки за овладяване популацията на бездомните кучета към бюджета на направлението.
 • Извършва необходимите дейности по определяне на граници и площи на нарушени терени и подготовка на документация за рекултивацията им. Издава разрешения за рекултивация на земи, собственост на общината.
 • В рамките на своята компетентност дава консултации, отговаря на молби, жалби на граждани и съдейства за отстраняване на допуснати нарушения при възстановяване правото на собственост или придобиване на право на собственост от правоимащите граждани. Съгласува становища по преписки и молби, касаещи горите.
 • Контролира изпълнението на дейностите по осигуряване нормалната експлоатация на водоемите на територията на СО.
 • Организира и участва в подготовка и съставяне на проекти на СО във връзка с експлоатацията на водните обекти.
 • Координира разработването, актуализирането и изпълнението на стратегии и програми, свързани с управлението на дейностите по отпадъците.
 • Участва при организирането на дейността за разделно събиране на масово разпространени отпадъци в т.ч.- отпадъци от опаковки, излезлите от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, излязло от употреба електронно и електрическо оборудване, излезли от употреба моторни превозни средства и др.
 • Координира дейностите за изготвяне и актуализирането при промяна в нормативните изисквания на Наредбата по чл.22 от ЗУО.
 • Участва в процеса на планиране на бюджетните средства за изпълнение на програмите и стратегиите, свързани с управлението на дейностите по отпадъците към бюджета на дирекция „Управление на отпадъците".
 • Контролира, проверява и потвърждава разходите за авансови, междинни и окончателни плащания, извършвани от изпълнители по договори, свързани с управление на дейностите по отпадъците.
 • Координира, организира и участва в подготовката и актуализацията на планове, програми и общински наредби, насочени към овладяване популацията на безстопанствените кучета и контрол върху регистрацията и броя на домашните кучета.