Чл. 67. (1) Главният архитект на Столична община:

1. Упражнява ръководство и контрол по дейността във връзка с устройството на територията, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството – в съответствие с действащите нормативни актове.

2. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на СО.

3. Издава и съгласува административни актове и наказателни постановления съобразно правомощията си.

4. Прави предложения за изменение на актовете на кмета и наредбите на СОС в съответствие с актуалното законодателство, в кръга на своята компетентност.

5. Предоставя ежегодна справка на кмета на СО във връзка със задълженията му съгл. чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

6. Упражнява методическо ръководство върху дейността на специализираните районни технически служби и главните архитекти на районите, както и административен контрол по отношение на техните актове.

7. Осъществява контрол относно законосъобразност, целесъобразност и истинност на всички актове, изготвени в повереното му направление.

8. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.

9. Със заповед на кмета на СО и главния архитект на СО се разпределят функциите по ЗУТ между главния архитект на СО, главния инженер на НАГ, директора на дирекция "Териториално планиране", директора на дирекция "Общински строителен контрол", директора на дирекция „Градска среда“, кметовете на районите, главните архитекти на районите и други длъжностни лица в администрацията.

10. Възлага откриването на процедури по реда на ЗОП и подписва договори.

11. Разработва и изпълнява политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на системите и съоръженията за минерална вода – общинска собственост или предоставени на Столична община, съвместно със заместник-кмета на СО по направление "Обществено строителство".

12. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.

(2) Главният архитект на Столична община, ръководител на направление „Архитектура и градоустройство”, при осъществяване на проекти:

1. Участва при реализацията на проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми.

2. Съдейства на ръководителя на направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм“ при подготовката на проектни предложения, финансирани от оперативните програми, програмите за териториално сътрудничество на ЕС и от другите европейски, национални и международни програми и проекти. Организира и координира изпълнението на тези проекти.

3. Ежемесечно предоставя на ДЕППТ информация за проекти в процес на изпълнение и приключили проекти, финансирани по оперативни, общностни и други международни и национални програми по правила и ред, регламентирани в Заповед на кмета на СО, рег. № СОА18-РД09-1004/21.09.2018 г.

4. Поддържа адекватна одитна следа като съхранява цялата документация по проекта, всички разходооправдателни документи и други документи с доказателствена стойност, удостоверяващи реализацията на проекта. Документите се съхраняват в досие на проекта под формата на оригинали или на заверени копия на оригиналите, или на общоприети носители на информация, включително електронни версии на оригинални документи или документи, съществуващи единствено в електронна форма. За всеки архив на проект се определя отговорен служител, който организира съхранението на документите и предоставя документи при поискване на оторизирани лица, извършващи проверки. Срокът за съхранение на архива е съгласно нормативно установените изисквания или съгласно изискванията на съответната финансираща програма, който от двата е по-дълъг.

5. Осигурява устойчивост на постигнатите резултати по проекти с национално и европейско финансиране, след приключване на финансовата помощ, съгласно изискванията на финансиращата програма.

Чл. 68. Направление „Архитектура и градоустройство“ включва следните структурни звена:

1. Главен инженер;
2. Дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо и културно наследство“;
3. Дирекция „Правно-нормативно обслужване“;
4. Дирекция „Общински строителен контрол“;
5. Дирекция „Териториално планиране“;
6. Дирекция „Административна“;
7. Дирекция „Инвестиционно отчуждаване“;
8. Дирекция „Градска среда“;
9. Дирекция „Контрол и мониторинг“.