Главният архитект на Столична община:


1. Упражнява ръководство и контрол по дейността във връзка с устройството на територията, градоустройството, архитектурата, строителството, планирането на благоустройствените мероприятия и контрола по строителството – в съответствие с действащите нормативни актове.
2. Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на СО.
3. Издава и съгласува административни актове и наказателни постановления съобразно правомощията си.
4. Прави предложения за изменение на актовете на кмета и наредбите на СОС в съответствие с актуалното законодателство, в кръга на своята компетентност.
5. Предоставя ежегодна справка на кмета на СО във връзка със задълженията му съгл. чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
6. Упражнява методическо ръководство върху дейността на специализираните районни технически служби и главните архитекти на районите, както и административен контрол по отношение на техните актове.
7. Осъществява контрол относно законосъобразност, целесъобразност и истинност на всички актове, изготвени в повереното му направление.
8. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.
9. Със заповед на кмета на СО се разпределят функциите по ЗУТ между главния архитект на СО, директора на дирекция „Териториално планиране“, директора на дирекция „Общински строителен контрол“, кметовете на районите, главните архитекти на районите и други длъжностни лица в администрацията.
10. Възлага откриването на процедури по реда на ЗОП и подписва договори.
11. Разработва политиката, свързана с дейностите по експлоатация, изграждане, реконструкция и модернизация на водностопански системи и съоръжения – общинска собственост, съвместно със заместник-кмета на СО по направление „Обществено строителство“.
12. Разработва политиката в отрасъла водоснабдяване и канализация съвместно със заместник-кмета на СО по направление „Обществено строителство“.
13. Разработва програма за развитието на водоснабдяването и канализацията на територията на общината, съвместно със заместник-кмета на СО по направление „Обществено строителство“.
14. Предвижда в общия и подробните устройствени планове мероприятията, необходими за развитието на водоснабдяването и канализацията в общината.
15. Провежда съгласувателната процедура при открито производство за предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по Закона за подземните богатства (ЗПБ) или за проучване или на концесия за по чл. 26 от същия.
16. Осъществява контрол по извършването на търсене, проучване или добив на подземни богатства:
1. без издадено разрешение или предоставена концесия;
2. с разрешение или с концесия, чието действие е спряно по реда на чл. 68 ЗПБ или на сключения договор.
17. Осъществява контрол по издаване на АУАН по ЗПБ.
18. Произнася се с актове по смисъла на ЗДОИ съгласно конкретно оправомощаване от кмета на СО.
19. Организира, координира и контролира изпълнението на договорите от компетентността на поверената му структура, както и осъществява постоянен контрол с оглед своевременното попълване на данни в Система за управление на договорите на Столична община (СУДСО) спрямо същите.