Back

Избор на консултант за изготвяне на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика

Столична община откри открита процедура за избор на изпълнител за обществена поръчка с предмет: „Избор на консултант за изготвяне на техническо задание за изграждане на интелигентна система за управление на трафика”.

Откритата процедура е открита с Решение РД-09-03-102/17.10.2012 г.

Цена на Документацията за участие – 6 лв. с ДДС.

Срок за получаване на документацията: 12:00 часа на 09.11.2012 г.

Срок за подаване на оферти: 16:00 часа на 16.11.2012 г.

Офертите се подават във фронт офиса на Столична община на ул. „Московска”

№33.

На настоящата страница се предоставя пълен достъп до ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ в откритата процедура:

***

Отговори на въпроси - № 1200-892-[1]/05.11.2012 г.
Отговори на въпроси - № 2600-7444/09.11.2012 г.

***

Публикувано на 4.1.2013 г.

Отварянето на пликовете с предлаганите цени на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя за обществената поръчка, ще се състои на 08.01.2013 г. от 11:00 ч. на ул. „Париж” № 3 – Заседателна зала.