Район „Овча купел“ обявява обществено обсъждане на проект: „План за улична регулация за създаване на нова улица (ПУР) от о.т.124 през о.т. 250 и о.т.251 до нова о.т.253 и нова о.т.252 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797“ за складове, безвр. произв. и жс“ и изменение на план за регулация (ИПР) за контактен УПИ ІІ-694 в кв. 41“а“ по плана на м. кв. "Суходол“

 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
на
район „Овча купел“ – СО

Уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че на основание Заповед  № РОК22-РД09-22/19.01.2022 г. на кмета на р-н „Овча купел” в условията на дигитална среда (онлайн), т.е. посредством специализирана уеб платформа, ще се проведе обществено обсъждане на проект: „План за улична регулация за създаване на нова улица (ПУР) от о.т.124 през о.т. 250 и о.т.251 до нова о.т.253 и нова о.т.252 и план за регулация и застрояване (ПРЗ) с образуване на нов УПИ ХІІ-696,797“ за складове, безвр. произв. и жс“ и изменение на план за регулация (ИПР) за контактен УПИ ІІ-694 в кв. 41“а“ по плана на м. кв. “Суходол“. Представянето на проекта – на 03.02.2022 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=m952c90f4a91029c61353fa9323e69ecb

Граждани и организации могат да подават писмени становища, мнения и предложения по проекта, адресирани до Главния архитект на Столична община. Същите се внасят в деловодството на район „Овча купел” ( бул. ”Цар Борис ІІІ” № 136В, ет. 1) или на e-mail: so_ok@ovchakupel.bgдо 10.02.2022 г. вкл. Те трябва да съдържат общ коментар, конкретни мотивирани предложения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждане на други варианти, като същите следва да са комплектовани с актуални скици, (стари скици, документи за собственост ), телефон, e-mail адрес, факс/адрес/ за връзка с подателя.

Проектът е качен на сайта на направление „Архитектура и градоустройство“ и на сайта на район „Овча купел“ за запознаване на заинтересованите лица. Допълнителна информация за времето, определено за постъпване на становища по проекта, може да се получи в понеделник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч. Проектът  се намира в стая 35 на ет. 2 в сградата на районната администрация.

Писмените становища ще бъдат публикувани на интернет страниците на направление "Архитектура и градоустройство", на Единния електронен портал на обществените консултации към интернет страницата на Столична община и на интернет страницата на съответния район съгласно чл. 23 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на СО (НРНПОООПРУТСО).

Заключителната  дискусия ще бъде проведена на 17.02.2022 г. от 17:30 ч. на интернет адрес:

https://city-council-sofia.webex.com/city-council-sofia/j.php?MTID=mea9b0866edcfbb6906d3523a7d0956f3
 

Приложения:

Заповед № РОК22-РД09-22/19.01.2022 г.
Обяснителна записка
План за регулация и застрояване
План за застрояване – скица
Комбинирана скица


Становища:
Тихомир Истатков – зам. изпълнителен директор "Овергаз мрежи" АД  (публикувано на 14.02.2022 г.)
 


Запис от проведената дискусия  (публикувано на 18.02.2022 г.)

19.01.2022