Район "Изгрев" обявява провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805 – „за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. "Дианабад", на територията на район „Изгрев“, по плана...

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН ИЗГРЕВ

ОБЯВЛЕНИЕ

По реда на Глава четвърта от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществени обсъждания в областта на пространственото развитие и устройството на територията на Столична община, приета с Решение № 661 на Столичен общински съвет по Протокол № 41 от 12.10.2017 г. и на основание Заповед № РИВ18-РД09-154/21.11.2018 г. на кмета на район „Изгрев“ за провеждане на обществено обсъждане на проект за подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване в териториален обхват на УПИ IV-1805 – „за офиси, обществено обслужване, жилищно строителство, подземен етажен гараж и трафопост“ (поземлен имот с идентификатор 68134.803.1805 по КККР) в кв. 7, м. „Дианабад“, на територията на район „Изгрев“, по плана на гр. София, отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация и контрол по строителството“ на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта, ще го представи

от 17.00 часа на 29.11.2018 г. в общинската зала на 2. етаж в сградата на ул. „А. П. Чехов“ № 16а.

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обяви пред стая 12., на 1. етаж в сградата на районната администрация на ул. „Атанас Далчев“ № 12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на електронните страници на Столична община, НАГ – СО и район „Изгрев“.

Заповед № РИВ18-РД09-154/21.11.2018 г.
Проект


Постъпили становища:

Становище на Димитър Каменаров (публикувано на 07.12.2018 г.)
Становище на Детелина Андонова (публикувано на 07.12.2018 г.)
Становище на Невяна Павлова (публикувано на 10.12.2018 г.)
Становище на Алекс Топалов (публикувано на 10.12.2018 г.)
Становище на Емил Дончев (публикувано на 10.12.2018 г.)
Становище на Т. Николова (публикувано на 14.12.2018 г.)


Материали от общественото обсъждане:

Протокол от представянето на проекта на 29.11.2018 г.
Протокол от заключителната дискусия на 11.12.2018 г.
Протокол на Районния експертен съвет на р-н Изгрев от 14.12.2018 г.

Аудиозапис от представянето на проекта
Аудиозапис от заключителната дискусия

21.11.2018