Район „Изгрев” обявява обществено обсъждане на Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ VІ-817, кв. 65, м. „ИЗТОК – ИЗТОК – 2 част”

По реда на чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство на територията и на основание Заповед № РИВ18-РД09-32/16.02.2018 г. на кмета на район „Изгрев” за провеждане на  обществено обсъждане на  Проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване в обхват на УПИ VІ-817, кв. 65, м. „ИЗТОК – ИЗТОК – 2 част”, техническата служба на районната администрация съобщава на гражданите и заинтересованите лица, че екипът, разработил проекта, ще го представи

от 17.00 часа на 28.02.2018 г. в общинската зала на ІІ етаж

на ул. “Антон Павлович Чехов” № 16а

Копие от проекта и заповедта на кмета са изложени за гражданите на таблото за обявления на І етаж, пред стая № 12 в сградата на районната администрация на ул. “Атанас Далчев” № 12. Съобщението за общественото обсъждане може да се види и на  интернет страницата на Столична община (http://www.sofia.bg/), на интернет страницата на НАГ – СО (https://www.sofia-agk.com/), както и на интернет страницата на район „Изгрев” (http://www.so-izgrev.bg).

Заповед № РЧВ18-РД09-32/16.02.2018 г.
Изменение на План за застрояване
Обяснителна записка
 

16.02.2018