39. СУ "Петър Динеков" обявява конкурс за отдаване под наем на обекти, представляващи части от имоти – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, за срок от 5 години

39. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“
гр. София, ж.к. "Младост – 2", ул. „Васил Карагьозов” № 6
тел. 885 90 19, sou39@abv.bg


OБЯВА

 

На основание Решение № 106/09.02.2023 г. на СОС и Заповед на кмета на Столична община № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г.

Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКО СТОЛОВО И БЮФЕТНО ХРАНЕНЕ, ЗА СРОК ОТ 5 (ПЕТ) ГОДИНИ В 39. СУ „ПЕТЪР ДИНЕКОВ“

 

I. Предмет на конкурсаотдаване под наем на обекти, представляващи части от имот – публична общинска собственост, за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене, за срок от 5 години в 39. СУ „Петър Динеков” (АОС № 13/16.09.1996 г.), находящ се в ж.к. ”Младост-2” до блок 205.
- ученически стол, в приземен етаж на училището, с площ 120,84 кв. м;
- ученически бюфет към него, във фоайето на училището, с площ от 17, 28 кв. м.

Начална конкурсна месечна наемна цена на обща площ 138, 12 кв. м – 78,55 лв. (седемдесет и осем лева и петдесет и пет стотинки) без ДДС, определена съгласно чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община, приета с Решение № 81 по Протокол № 7 от 28.08.2008 г., изм. и доп. с Решение № 578 по Протокол № 51 от 24.10.2013 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 512 по Протокол № 58 от 26.07.2018 г., изм. и доп. с Решение № 281 по Протокол № 17 от 9.07.2020 г., Решение № 294 по Протокол № 55 от 12.05.2022 г.
Обектите, предмет на настоящия конкурс, следва да се ползват само за посоченото им предназначение – организиране и осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене. Не се допуска използването им за производство и предлагане на друга продукция, използването им в извънучебно време за други дейности, както и преотстъпването на обектите за ползване (независимо дали на договорно или друго основание от външни за участника в конкурса юридически или физически лица).
Специфично конкурсно условие – за осъществяване на ученическо столово и бюфетно хранене.
Срок на договора – 5 (пет) календарни години, считано от датата на подписване на договора, като приключва в края на учебните занятия за съответната учебна година.
Срок на получаване на предложения за участие в конкурса – всеки работен ден от 08:30 – 16:00 часа от 22.06.2023 г. до 11.07.2023 г. вкл. в сградата   на училището.
В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, срокът за получаване на оферти да се удължи с 15 дни.
1. Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева без ДДС.
2. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 8:30 до 16:00 часа в сградата на училището – гр. София, ж.к. „Младост-2“, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, етаж 2, стая 214 от 22.06.2023 г.до 11.07.2023 г. включително.
3. Стойността на конкурсната документация е 60,00 (шестдесет) лева с ДДС и се превежда по банков път на следната банкова сметка:
IBAN:  BG90SOMB91303137057501, при Общинска банка АД.
4. Оферти се подават от 8:30 до 16:00 часа от 22.06.2023 г. до 11.07.2023 г. включително в 39. СУ „Петър Динеков“, на адрес: Гр. София, ж.к. „Младост-2“, ул. „Васил Карагьозов“ № 6, етаж 2, стая 214.
5. Конкурсът ще се проведе на 17.07. 2023 г. от 10:00 часа в сградата на 39. СУ „Петър Динеков“.
6. Конкурсът е открит и обявен на сайта на:
-  Столична община – www.sofia.bg
-  СО Район „Младост“ – www.mladost.bg
-  39. СУ „Петър Динеков“ – https://39su.eu/

Телефон за информация: 02/885-90-19.

Директор на 39. СУ „Петър Динеков“:
/Д-Р АЛБЕНА ПАНТАЛЕЕВА-КОНДЕВА/


Приложения:
Заповед  № 1114/22.06.2023 г. на директора на 39. СУ "Петър Динеков"
Конкурсна документация (pdf формат)
Конкурсна документация (docx формат)

22.06.2023