Правилник за организацията и дейността на Столичния общински съвет


СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
 • На вниманието на: Елен Герджиков – председател на СОС, Малина Едрева, Николай Стойнев, Силвия Христова и Ботьо Ботев – общ. съветници
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

По електронен път:

 • Електронна поща:  v.zaharieva@sofia.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 31.03.2020 г. до 13.04.2020 г. включително

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА20-ВК66-2075/2/30.03.2020 г. относно приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет; мотиви и проект за решение

5. Координати за връзка:

 • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция „Секретариат на СОС“
 • Тел. за връзка: 02/9377338
 • Ел. поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.