Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-676/24.01.2022 г. относно Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Методи Лалов – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-676/24.01.2022 г. относно  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

По електронен път:

  • Ел. поща: metodilalov@gmail.com
  • На вниманието на: Методи Лалов – общински съветник
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА22-ВК66-676/24.01.2022 г. относно  Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията: 30 (тридесет) дни – от 26.01.2022 г. до 25.02.2022 г.

4. Съдържание на документацията:

  • Доклад с рег. № СОА22-ВК66-676/24.01.2022 г. относно  приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (ПОДСОС)

5. Координати за връзка:

  • Методи Лалов – общински съветник;
  • Електронна поща: metodilalov@gmail.com

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.