Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
  • На вниманието на: Георги Георгиев, Малина Едрева, Симеон Колев, Карлос Контрера – общ. съветници и д-р Кристиан Кръстев – зам.-кмет на СО;
  • Относно: обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-7622/8/09.11.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община;

По електронен път:

  • На електронна поща: v.zaharieva@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег.№СОА21-ВК66-7622/8/09.11.2021 г. относно Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 30 (тридесет) дни – от 09.11.2021 г. до 09.12.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Виолета Захариева – юрисконсулт в дирекция "Секретариат на СОС";
  • Eлектронна поща: v.zaharieva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА:

Симеон Карталски (Публикувано на 10.12.2021 г.)


ОБОБЩЕНА СПРАВКА за постъпилите предложения и становища по публикуван Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община