Промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г. 
 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, пл. "Славейков" № 4
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
 • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г. 

По електронен път:

 • Ел. поща: dko_so@mail.bg
 • На вниманието на: г-жа Биляна Генова – директор на дирекция "Култура", Координатор на Столична програма "Култура"
 • Относно: Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни – от 30.07.2021 г. до 29.08.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад с рег. № СОА21-ВК66-6949/21.07.2021 г. относно Приемане на промени в Правилата за работа на Столична програма „Култура”, приети от Столичен общински съвет с Решение № 156 по Протокол № 12 от 30 април 2020 г.
 2. Проект на решение
 3. Проект на Правила за работа на Програма "Култура"

5. Координати за връзка:

 • Надежда Семова – ст. експерт в дирекция "Култура"
 • Телефон: 02/987-01-12
 • Ел. поща: dko_so@mail.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.