Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас
в общинските училища на територията на Столична община

 

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

По електронен път:

 • На електронна поща: obrazovanie@sofia.bg или през Контактeн център на СО: https://call.sofia.bg/
 • На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
 • Относно: Проект на Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации

3. Период на консултацията:

 • 14 (четиринадесет) дни – от 16.02.2021 г. до 01.03.2021 г.

4. Съдържание на документацията:

 • Доклад с рег. № СОА21-ВК66-1579/15.02.2021 относно Система за централизирано електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община (с интегрирани приложения: Проект на решение, Мотиви и Предварителна оценка на въздействието)

5. Координати за връзка:

 • Нели Манчева – главен експерт в дирекция „Образование“
 • Електронна поща: obrazovanie@sofia.bg
 • Телефон: 02/981 07 44

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА: