128. СУ "Алберт Айнщайн" обявява конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене

128. СУ „Алберт Айнщайн”

1799, София, ж.к. "Младост-2", ул. “Проф. д-р Васил Златарски“ № 16
е-mail: souaa@abv.bg


OБЯВА

 

В изпълнение на Решение № 106 от 09.02.2023 г. на Столичен общински съвет и Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община и на основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредбата за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене в общинските училища на територията на Столична община

ОБЯВЯВАМ:

Процедура по провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект, представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, за осъществяване на дейност за ученическо столово хранене в 128.  СУ „Алберт Айнщайн“, намиращо се на територията на Столична община – район „Младост“, с адрес: 128. СУ „Алберт Айнщайн“, ПК 1799, гр. София, ж.к. “Младост-2“; ул. „Проф. д-р В. Златарски“, № 16, съгласно Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община Ученически стол с площ: 167,38 кв. м и бюфет с площ: 21,70 кв. м, АОС № 2301/2017 г., ПИ с идентификатор 68134.4091.86.2 по КККР, за срок на договора - 5 (пет) години, с месечна наемна цена, определена по реда на чл. 28, ал. 2 от Наредбата за цените при сделките с недвижими имоти на Столична община – 107,53 лв. без ДДС.

Специфично конкурсно условие – за осъществяване на ученическо столово хранене.

Краен срок за получаване на предложения за участие в конкурса:
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до 18.07.2023 г., в градата с адрес: 128. СУ „Алберт Айнщайн“, ул. „Проф. д-р В. Златарски“ № 16.

Размер на гаранцията за участие, начин и краен срок за внасяне:

Гаранцията за участие в конкурса е в размер на 1 000,00 (хиляда) лева. Всеки участник е длъжен да представи гаранция за участие. Краен срок за внасяне на посочената гаранция – крайният срок за получаване на предложенията. Срокът за валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът за валидност на офертите. Всеки участник сам избира формата на гаранцията за участие, както следва:

парична сума – представя се документ за внесена гаранция за участие по сметката на 128. СУ „Алберт Айнщайн“,  

Банка: Общинска банка АД
IBAN: BG27SOMB91303335088500
IС-SOMBBGSF

като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в Конкурс за организиране на ученическо столово хранене в 128. СУ „Алберт Айнщайн“.

оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Публичното заседание за отваряне на предложенията ще се проведе на 19.07.2023 г. от 10:00 ч. в сградата на 128. СУ „Алберт Айнщайн“, с адрес: Гр. София, ж.к. "Младост-2" ,ул. „Проф. д-р В. Златарски“, № 16, в канцелария.

В случай че в първоначално обявения срок не постъпят оферти или е постъпила само една оферта, директорът на 128. СУ „Алберт Айнщайн“ удължава срока за получаване на оферти с 15 дни (петнадесет дни).
 

Директор на 128. СУ „Алберт Айнщайн“:
/ЮЛИЯН ПЛАЧКОВ/


Приложения:

Заповед № РД-12-251/20.06.2023 г. на директора на 128. СУ "Алберт Айнщайн"
Заповед № СОА23-РД09-598/23.02.2023 г. на кмета на Столична община за откриване на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – публична общинска собственост за организиране на ученическо столово и бюфетно хранене
Утвърдена документация (pdf формат)
Документация (docx формат)

22.06.2023