Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Александър Кузманов  мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На вниманието на: Александър Кузманов, ел. поща: aleksandar.kuzmanov@sofia.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА23-ВК66-4509/05.05.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за реда и условията за провеждане на масови мероприятия, опазване на общински имоти и вещи, предназначени за общо ползване и шума в жилищни сгради на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 14 (четиринадесет) календарни дни – от 05.05.2023 г. до 19.05.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Александър Кузманов – мл. експерт в дирекция „Секретариат на СОС“;
  • тел. за връзка 02/9377-321;
  • ел. поща: aleksandar.kuzmanov@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


 ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ: