Проекти на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изм. и доп. на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

​​​​​ СЪОБЩЕНИЕ

 

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-2205/13.03.2024 г. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на писмени консултации с предмет:

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд (приет с Решение № 281 по Протокол № 66 от 27.05.2010 г., изм. и доп. – Решение № 159 по Протокол № 59 от 27.03.2014 г., изм. – Решение № 90 по Протокол № 5 от 17.12.2015 г., изм. и доп. – Решение № 320 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.), на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Приет с Решение № 122 по Протокол № 58 от 13.03.2014 г., изм. и доп. – Решение № 497 по Протокол № 86 от 23.07.2015 г., Решение № 826 по Протокол № 26 от 22.12.2016 г., Решение № 322 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.) и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община (Приет с Решение № 109 по Протокол № 41 от 02.03.2005 г., изм. с Решение № 43 по Протокол № 5 от 17.01.2008 г., изм. и доп. – Решение № 224 по Протокол № 38 от 16.04.2009 г.Решение № 613 по Протокол № 76 от 04.11.2010 г., Решение № 321 по Протокол № 18 от 23.07.2020 г.)

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

- на хартиен носител:

Гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис,
на вниманието на: г-н Цветомир Петров – председател на Столичния общински съвет, г-н Борис Бонев, г-н Бойко Димитров – общински съветници
Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА24-ВК66-2205/13.03.2024 год. за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд, на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции и на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

2. Форма на обществената консултация: писмени консултации.

3. Период на консултацията: 14 (четиринадесет) дни – от 14.03.2024 г.  до  27.03.2024 г.

4. Съдържание на документацията:

4.1. Доклад с рег. № СОА24-ВК66-2205/13.03.2024 год.

4.2. Проект на решение;

4.3. Формуляри за частична предварителна оценка на въздействието на:

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд;

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции;

- Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

5. Координати за връзка:

Десислава Милева, е-адрес: desislava.mileva@sofia.bg

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/portal-public-consultations
Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.