План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от датата на публикуване, за предложения и становища по Доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г.

Писмени становища, мнения и коментари могат да бъдат подавани в деловодството на Столична община, ул. „Московска“ № 33 или на следните e-mail адреси:

maria.petrova@inspectorat-so.org и iveta.tsvetkova@sofia.bg

Съдържание на документацията:


Допълнение към доклад № СОА23-ВК66-10713/23.11.2023 г.


Договори за зимно почистване:

​​​​Договори "Зелена система":

Договори за управление на отпадъците:

Справка за договорите на Общинско предприятие СПТО към 23.11.2023 г.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ:


Обобщена справка за постъпилите предложения по чл. 26 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община към публикуван за обществено консултиране доклад относно План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване за 2024 г. и размер на такса за битови отпадъци за жилищни имоти на предприятията и гражданите за 2024 г.