Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Сердика“ № 5, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община;
 • Относно: Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община;

По електронен път:

 • На e-mail: nkamenov@sofia-agk.com
 • Относно: Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община;
 • На вниманието на: арх. Здравко Здравков – главен архитект на Столична община.

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации.

3. Период на обществената консултацията: 

 • 30 (тридесет) календарни дни – от 12.05.2023 г. до 12.06.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад до СОС;
 2. Проект на решение на СОС;
 3. Проект на Наредба за проучване, анализ и симулация на транспортното обслужване в Столична община;
 4. Мотиви за приемане на проекта;
 5. Предварителна оценка на въздействието.

5. Координати за връзка:

 • арх. Николай Каменов – директор на дирекция „Градско и пространствено планиране и недвижимо културно наследство“;
 • e-mail: nkamenov@sofia-agk.com
 • телефон: (02) 9238 299.

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


ПОЛУЧЕНИ СТАНОВИЩА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ: