Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

СЪОБЩЕНИЕ – ПОКАНА 

ОТНОСНО: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Столична община уведомява гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации с предмет:

Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

Обществените консултации се провеждат във връзка с чл. 52, ал. 7 от Закона за управление на отпадъците и на основание препоръките в т. 10.1. от Методически указания за разработване на общински/регионални програми за управление на отпадъците на Министерство на околната среда и водите.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

на хартиен носител:

 • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
 • На вниманието на: г-жа Десислава Билева, заместник-кмет на Столична община;
 • Относно: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

по електронен път:

 • на e-mail: puo@sofia.bg
 • Относно: Проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“

2. Форма на обществената консултация: 

 • Писмени консултации;
 • Обществено обсъждане.

3. Период на обществените консултации:

 • Писмени консултации:
  • 30 (тридесет) календарни дни – от 21.06.2023 г. до 20.07.2023 г.;
 • Обществено обсъждане:
  • Дата на общественото обсъждане: 06.07.2023 г. от 17:30 ч. до 19:15 ч.
  • Място за провеждане: заседателна зала на Столичен общински съвет, с адрес: ул. „Московска“ № 33, гр. София.
  • Лице и координати за връзка: Лилия Ангелова-Колева; email: puo@sofia.bg
  • Дневен ред на общественото обсъждане:
    
ДНЕВЕН РЕД
ТЕМА: ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
1. Представяне на проект на „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028 г.“ от 17:30 ч. до 18:00 ч.
2. Представяне на информация от проведени кръгли маси със заинтересовани страни от 18:00 ч. до 18:15 ч.
3. Дискусия/обсъждане от 18:15 ч. до 19:15 ч.

 

4. Съдържание на документацията:

 1. Проект на „ПРОГРАМА за управление на отпадъците на Столична община за периода  2021 – 2028 г.“ и ПРИЛОЖЕНИЯ (Анализи на състоянието на управлението на отпадъците);
 2. МОТИВИ, съответно Проект на ДОКЛАД до Столичен общински съвет;
 3. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ на Столичния общински съвет;
 4. ИСКАНЕ ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА.

5. Координати за връзка:

 • Теменужка Стоянова, юрисконсулт в дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, тел.: 02/937-74-45;
 • Андриана Лазарова, главен експерт в дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, тел.: 02/937-73-46;
 • Светла Балабанова, главен експерт в дирекция „Планиране и управление на дейностите по отпадъци“, тел.: 02/904-13-57.

6. Място на публикуване на отговори: https://www.sofia.bg/public-discussions

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.


Получени становища:

 • Елена Иванова (публикувано на 10.07.2023 г.)
 • Любомир Георгиев - Екипът на София (публикувано на 01.08.2023 г.)
 • Представители на неправителствени екологични организации: Данита Заричинова – Екологично сдружение “За Земята"; Симона Стилиянова – Zero Waste Sofia; Вера Маркова – Green Revolucia; Ирена Петрова – Асоциация за устойчиви практики "Нашият квартал"; Николай Танчев – Фондация Гея; Наталия Николова – Recycle Art Academy –Рециклиращо изкуство; Рада Бонева – Thrift Sheep; Меглена Антонова – “Грийнпийс” – България; Анастасия Бобчева – Фондация “Корен” (публикувано на 01.08.2023 г.)

Информация от проведено на 06.07.2023 г. обществено обсъждане:


Информация за проведени кръгли маси и работни срещи


Обобщена справка за постъпилите предложения по чл. 26 от Наредбата за провеждане на обществени консултации на територията на Столична община към публикуван за обществено обсъждане Проект на  „Програма за управление на отпадъците на Столична община за периода 2021 – 2028“