Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община (вносители: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев)

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-1219/30.01.2023 г. за приемане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет:

Приемане на Проект на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

  • Адрес: гр. София, ул. „Московска“ № 33, партер – фронтофис;
  • На вниманието на: Грети Стефанова, Иво Божков, Борис Бонев – общински съветници;
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-1219/30.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

По електронен път:

  • На ел. поща:  nikolai.ignatov@abv.bg
  • Относно: Обществени консултации по Доклад с рег. № СОА21-ВК66-1219/30.01.2023 г. относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община.

2. Форма на обществената консултация:

  • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

  • 19 (деветнадесет) дни – от 02.02.2023 г. до 20.02.2023 г.

4. Съдържание на документацията:

5. Координати за връзка:

  • Николай Игнатов – сътрудник на общинските съветници от „Демократична България“;
  • тел. за връзка 0886 554 206;
  • ел. поща: nikolai.ignatov@abv.bg

6. Място на публикуване на отговори:

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации на Столична община във вида, в който са постъпили.