"Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в приземния етаж в сградата на болницата

15.05.2010

Район „Красно село" удължава срока за подаване на оферти с 15 /петнадесет/ дни на конкурса за отдаване под наем за срок до 5 /пет/ години на части от недвижим имот - публична общинска собственост, находящи се в сградата на Общински културен институт „Красно село", бул. „Цар Борис Ш"№ 41

14.05.2010

Район “Триадица”- СО удължава обявения конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост, поземлен имот , находящ се в гр. София, район “Триадица”, м. “Южен парк”

13.05.2010

Район „Възраждане” удължава срока за подаване на оферти за конкурс за отдаване под наем, за срок от 7 години на свободни – нежилищни имоти, частна общинска собственост

12.05.2010

Район „Банкя" обявява публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от 5/пет /години на част от свободни недвижими имоти - публична общинска собственост, район „Банкя„

12.05.2010

Столичната община oбявява търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, район „Подуяне”, находящ се на ул. „Летоструй” № 73

05.05.2010

Столична община обявява предоставяне на възмездно право на ползване на прогнозни количества маркирана дървесина, общинска собственост, на териториите на Държавно горско стопанство София и Държавно ловно стопанство Витиня, в района на дейност на Регионална дирекция по горите София

04.05.2010

Район „Витоша” обявява удължаване на срока за закупуване на документи за конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”

03.05.2010

Район „Кремиковци” обявява конкурс за отдаване под наем на свободни, нежилищни имоти - частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Кремиковци”

03.05.2010

Район „Панчарево” провежда конкурс за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на свободен нежилищен имот - частна общинска собственост за помещение, находящо се на втория етаж от сграда в с. Кривина, ул.”Демокрация” № 2

29.04.2010