Район „Витоша” обявява удължаване на срока за закупуване на документи за конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”

СО – район „Витоша”

на правно основание чл. 31, ал. 2 от НУРПТК, заповед № РД-09-237/16.02.2010 г. на кмета на Столична община, чл.41, ал.(1) от Наредба за условията и реда за провеждане на търгове и конкурси и чл. 46 от ЗМСМА, район „Витоша” обявява удължаване на срока за закупуване на документи за конкурс с предмет: ”Организиране на ученическо столово хранене в общинските училища на територията на район “Витоша”, за следния обект:

1. 50 ОУ „Васил Левски”, ул.”Бела Дона” № 1, кв. Драгалевци

І. Цена на конкурсните книжа: 80 лева без ДДС, невъзстановима сума.

IІ. Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 300.00 /триста/ лв., която се внася преди подаване на конкурсните документи по банковата сметка на район “Витоша”:

IBAN BG37SOMB91303324910401,
BIG SOMBBGSF,
Общинска Банка АД, клон „Денкоглу”, ул.”Денкоглу” № 28.

ІІІ. Утвърдената документация за участие в конкурса, ще се закупува от касата на район “Витоша” – гр. София, ул. „Слънце” № 2, стая № 43, I етаж, всеки работен ден от 08.00 до 16.00 ч., в периода от 03.05.2010 гх.до 18.05.2010 г.
Краен срок за подаване на офертите за участие в конкурса, в деловодството на район „Витоша” - гр. София, ул. „Слънце” № 2 е до 16,00 часа на 19.05.2010 г.

ІV Конкурсът ще се проведе на 20 май 2010 г. в сградата на СО – район “Витоша”, гр. София, ул. „Слънце” № 2, в Заседателната зала.

За информация: СО - район „Витоша”, Петя Н. Лазарова, тел.: 818 79 16.

03.05.2010